§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Konwerter Księgowy Merkury, zwany w dalszej części Regulaminu Sklepem, dostępny pod adresem internetowym www.import-faktur.pl, prowadzony jest przez firmę Merkury ul. Marsz. J. Piłsudskiego 74 lok. 320, 50-020 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 793-127-94-04, REGON: 891513040 .
 2. Sklep dokonuje sprzedaży wyłącznie na rzecz Przedsiębiorców na cele prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, a do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie numeru NIP.
 3. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Merkury, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 793-127-94-04, REGON: 891513040.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.import-faktur.pl
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępne w Sklepie licencje na formaty wejściowe lub wyjściowe będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Program – Konwerter Księgowy Merkury, do którego licencje (na poszczególne formaty) oferowane są w Sklepie.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Merkury ul. Marsz. J. Piłsudskiego 74 lok. 320, 50-020 Wrocław.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@import-faktur.pl, zamowienia@import-faktur.pl
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 50 1020 5558 1111 1348 8450 0092.
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i adresów e-mailowych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu;
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 3. włączona obsługa plików cookies;
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych podmiotu gospodarczego (w tym numeru NIP) i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Nazwa firmy, NIP, dane teleadresowe oraz adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Jedyną metodą dostawy zakupionych produktów jest dostawa elektroniczna poprzez wysłanie licencji oraz kodu aktywującego licencję na adres e-mailowy podany w formularzu zamówienia.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  – płatność przelewem bezpośrednio na konto Sprzedawcy,
  – płatności elektroniczne (Przelewy24),
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3.  Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  – W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  – W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne – od dnia otrzymania potwierdzenia z serwisu obsługującego płatności elektroniczne,
 5. Dostawa Produktu zostanie dokonana w terminie 1 dnia roboczego od terminów określonych w punkcie 4.
 6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Sprzedaż dokonywana jest wyłącznie na rzecz Przedsiębiorców na cele prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Zakupy dokonane w Sklepie nie podlegają ustawie o prawach konsumentów, w związku z tym Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy i żądania zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 2. Sklep może wyrazić zgodę na anulowanie zamówienia i zwrot wpłaconych pieniędzy jedynie do momentu wysłania Klientowi licencji oraz kodu aktywującego licencję.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca udostępnia w Sklepie wersję DEMO oferowanego programu, która umożliwia pełne jego przetestowanie tj. przekonwertowanie wszystkich dokumentów oferowanych w pełnej wersji programu oraz ich zaimportowanie do systemu finansowo-księgowego Klienta. Ograniczenie wersji DEMO polega na maskowaniu numerów dokumentów (cześć znaków w numerze dokumentu zastępowana jest znakiem gwiazdki „*”), a wszystkie kwoty mnożone są x 10. Wykupienie licencji usuwa ograniczenia wersji DEMO.
 2. Sprzedawca nie gwarantuje poprawnego działania Programu oraz zakupionych Produktów (licencji na poszczególne formaty). Przed dokonaniem zakupów w Sklepie Klient zobowiązany jest do dokładnego przetestowania Programu poprzez pobranie i wypróbowanie bezpłatnej wersji DEMO dostępnej na stronie internetowej Sklepu. W szczególności Sprzedawca nie gwarantuje poprawnego działania Programu w wyniku zmian wprowadzonych przez producentów oprogramowania wykorzystującego formaty obsługiwane przez Program. W przypadku wprowadzenia takich zmian Sprzedawca dołoży jednak wszelkiej staranności w celu przywrócenia poprawnego działania Programu.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wadliwym działaniem Programu oraz za jakiekolwiek skutki, bezpośrednie lub pośrednie, związane z używaniem Programu, brakiem możliwości jego używania lub nieprawidłowym działaniem. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, w tym na zasadach określonych w kodeksie cywilnym i w art. 55 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest wyłączona. Ewentualne roszczenia Klienta ze wszystkich tytułów związanych z korzystaniem z Programu ulegają ograniczeniu do wysokości zapłaconej przez Użytkownika ceny netto nabytego Programu.
 4. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczą obsługi procesu sprzedaży, otrzymanego pliku z licencją lub kodu aktywującego.
 5. Reklamacje należy składać na adres e-mailowy kontakt@import-faktur.pl lub pisemnie na adres:
  Merkury
  ul. Marsz. J. Piłsudskiego 74 lok. 320
  50-020 Wrocław
 6. Składając reklamację klient zobowiązany jest do podania numeru zamówienia oraz dokładnego opisu problemu.
 7. Reklamacje rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 14 dni od daty wpływu zgłoszenia.

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych.